Privacybeleid ZorgMode

Jouw privacy is enorm belangrijk voor ons.

Jouw privacy is enorm belangrijk voor ons. ZorgMode respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. ZorgMode houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij gebruiken je gegevens enkel om je bestelling snel en gemakkelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. ZorgMode zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling. ZorgMode is op de hoogte van je rechten omtrent je persoonsgegevens, wij respecteren deze rechten en willen je hierop attenderen.

Hieronder is beschreven hoe we je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan, delen, doorzenden, doorgeven, wissen of anderszins verwerken. Ook is er beschreven welke maatregelen we nemen om je persoonsgegevens te beschermen. We delen je ook mee hoe je ons kunt bereiken om een antwoord te krijgen op alle vragen die je eventueel hebt in verband met je persoonsgegevens. ZorgMode is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
ZorgMode verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website, producten en diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor bestellingen
  De voor- en achternaam, adresgegevens, afleveradres, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens zijn nodig om je bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Voor aanvraag-/ contactformulier
  De voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld een formulier op onze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch.
 • Voor cookies
  IP-adres, locatiegegevens, internetbrowser en apparaat type, gegevens over jouw activiteiten op onze website. Wij vragen vanuit ZorgMode niet actief om deze gegevens tenzij voor een specifiek doel in overeenstemming met de betrokkene.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zorgmode.nl, dan verwijderen wij deze eventuele informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ZorgMode verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het verzenden van onze aanbiedingen en/of nieuwsbrief waarmee we je informatie toesturen over onze producten, aanbiedingen en dienstverlening.
 • Om je antwoord te kunnen geven op vragen die je via het contactformulier hebt gesteld.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je sollicitatie op een bepaalde vacature te kunnen behandelen.

Geautomatiseerde besluitvorming
ZorgMode neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ZorgMode) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ZorgMode bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens zolang wij een relatie hebben dan wel in contact zijn met elkaar. Daarna nog maximaal 1 jaar.

Verstrekking aan derden
ZorgMode zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van je bestelling. Onze medewerkers en onze partners zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ZorgMode gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ZorgMode en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waar wij over beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zorgmode.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

ZorgMode wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ZorgMode neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@zorgmode.nl.